Archiwa: Wydarzenie

Wikingowie w Polsce? Zabytki skandynawskie z ziem polskich

PROGRAM KONFERENCJI

5 października

Otwarcie Konferencji (10.00-10.30)

Część I – Historiografia (10.30-11.30)

 • 10.30-10.45 – prof. dr hab. Jerzy Strzelczyk, Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach historyków.
 • DYSKUSJA (15 min.)
 • 11.00-11.15  – dr Jerzy Sikora (IA UŁ), Skandynawowie a ziemie polskie w badaniach archeologicznych
 • DYSKUSJA (15 min.)

Przerwa (11.30-11.45)

Część II – Metodyka badań (11.45-13.15)

 • 11.45-12.00 dr Remigiusz Gogosz, Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia historyka
 • DYSKUSJA (30 min.)
 • 12.30-12.45 – dr Grzegorz Kiarszys (IHSM US), Kilka uwag nad metodyką badań z punktu widzenia archeologa
 • DYSKUSJA (30 min.)

Zwiedzanie wystaw w Muzeum (13.15-15.00)

Część III – Przez pryzmat źródeł pisanych (15.00-16.30)

 • 15.00-15.15 – dr Michał Bogacki (MPPP), Kim byli, co tu robili… Próba odpowiedzi na różne pytania
 • DYSKUSJA (30 min.)
 • 15.45-16.00 Prof. dr hab. Dariusz Andrzej Sikorski (IH UAM), Obecność Skandynawów na ziemiach polskich w świetle łacińskich źródeł pisanych.
 • DYSKUSJA (30 min.)

Zwiedzanie z kuratorem wystawy „Wikingowie w Polsce?” (16.45-18.00)

6 października

Część III – Przez pryzmat źródeł pisanych (9.00-9.45)

 • 9.00.9.15 – dr hab. Jakub Morawiec (IH UŚ), Coś o czym zapominamy – ziemie polskie w źródłach skandynawskich
 • DYSKUSJA (30 min.)

Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (9.45-10.30)

 • 9.45-10.00 prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk (IAE PAN), Archeologiczne świadectwa obecności „Skandynawów” w państwie Bolesława Chrobrego
 • DYSKUSJA (30 min.)

Przerwa (10.30-10.45)

Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (10.45-12.15)

 • 10.45-11.00 – dr Marek Jagodziński (MA-H w Elblągu), Truso – jak bardzo skandynawskie?
 • DYSKUSJA (30 min.)
 • 11.30-11.45 – dr Wojciech Filipowiak, mgr Karolina Kokora (IAE PAN), Wolin skandynawski. Tak czy nie?
 • DYSKUSJA (30 min.)

Przerwa (12.15-12.30)

Część IV – Przez pryzmat źródeł archeologicznych (12.30-14.00)

 • 12.30-12.45 dr hab. Andrzej Janowski (IAE PAN), Źródła archeologiczne z ziem polskich – próba podsumowania
 • DYSKUSJA (30 min.)
 • 13.15-13.30 prof. dr hab. Andrzej Buko (IAiE PAN), Wikingowie w Polsce: czy potrafimy ich identyfikować?
 • DYSKUSJA (30 min.)

Przerwa (14.00-14.15)

Zakończenie konferencji (14.15-14.45)

 • 14.15-14.45 – podsumowanie konferencji

 

Skomentuj

XXI Sesja Pomorzoznawcza

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Muzeum Okręgowe w Toruniu

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Muzeum w Brodnicy

 

XXI SESJA POMORZOZNAWCZA ZA LATA 2016–2017

22–24 listopada 2017 roku

 

 

Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, we współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu i Muzeum w Brodnicy organizuje w dniach 22–24 listopada 2017 roku XXI Sesję Pomorzoznawczą za lata 2016–2017. Dedykowana jest ona Panu Profesorowi Władysławowi Łosińskiemu, wybitnemu badaczowi wczesnośredniowiecznego Pomorza.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki.

Ośrodek toruński tylko raz organizował Sesję Pomorzoznawczą; odbyła się ona w 1980 roku w Dworze Artusa. Chcielibyśmy jednak przypomnieć, że tradycja ogólnopolskich spotkań pomorzoznawczych sięga w grodzie Kopernika lat 30. minionego wieku, kiedy to z inicjatywy Instytutu Bałtyckiego (w latach 1925–1936 mającego swoją główną siedzibę w Toruniu) i pod jego kierownictwem, zorganizowano „Naukowe Zjazdy Pomorzoznawcze”. Pomiędzy 1930 a 1939 rokiem odbyło się pięć takich sympozjów (w Gdańsku, Toruniu, Poznaniu, Krakowie i Lwowie). Formuła tamtych spotkań była bardzo szeroka, obejmowała bowiem zagadnienia historyczne, etnograficzne, gospodarcze oraz polityczno-narodowościowe. Chcielibyśmy – jako środowisko toruńskich archeologów – poprzez organizację naszej Sesji, oddać hołd tamtym osobom za ich trud i zaangażowanie w propagowaniu problematyki pomorskiej w niełatwych przecież, także dla archeologii, latach 30. minionego wieku i przywrócić należne miejsce ośrodkowi toruńskiemu w organizacji tych cyklicznych spotkań naukowych.

Podczas obecnie przygotowywanej Sesji, przykładem poprzednich, zostaną przedstawione referaty, dotyczące węzłowych problemów pradziejów i średniowiecza Pomorza, przygotowane przez wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych. Uczestnicy wygłoszą również referaty i komunikaty z prac wykopaliskowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) prowadzonych w obrębie aglomeracji miejskich i terenów wiejskich, jak również na trasach planowanych dróg szybkiego ruchu i obwodnic miast. Do uczestnictwa w Sesji zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza, jak również wszystkich zainteresowanych archeologią tego regionu.

Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 30 min., natomiast komunikatu 15 min. W przypadku zgłoszenia dużej liczby wystąpień, ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach kulturowo-chronologicznych: pierwszy od epoki kamienia do okresu wędrówek ludów, drugi od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych. Przewiduje się również możliwość prezentacji posterów. Materiały przygotowane w tej formie będą przekazywane do druku na prawach komunikatu.

Konferencja rozpocznie się w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu, zaś referaty w blokach tematycznych będą prezentowane w siedzibie Instytutu Archeologii UMK, przy ul. Szosa Bydgoska 44/48. Szczegółowy program obrad zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które do 15 października 2017 roku, nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa:

1. zgłoszenie słuchacza —PDF —DOC

2. zgłoszenie referenta —PDF —DOC

W sesji będą mogły wziąć udział tylko te osoby, które znajdą się na liście uczestników. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia zapisów przed ustalonym terminem.

Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu oraz ilustracji do 31 maja 2018 roku. Nie przysłanie artykułu oraz brak kontaktu referenta w wyżej podanym terminie z redakcją będzie traktowany jako rezygnacja z publikacji.

Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 90 zł, dla seniorów, doktorantów i studentów archeologii – 50 zł. Wpłaty prosimy przekazywać na konto:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Toruń

Bank Millenium S.A. Warszawa

45 1160 2202 0000 0000 3174 8579

z dopiskiem: sesja pomorzoznawcza, imię i nazwisko oraz nazwa i adres zakładu pracy lub zamieszkania, w terminie do 15 października 2017 roku. W wyjątkowych sytuacjach przewidziano możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w pierwszym dniu konferencji. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podanie numeru NIP zakładu pracy. Brak wpłaty spowoduje skreślenie z listy uczestników.

Pierwszego i drugiego dnia konferencji, w godzinach wieczornych, przewidywane są spotkania towarzyskie. Organizatorzy nie zwracają uczestnikom Sesji kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Lista hoteli wraz z ich lokalizacją znajduje się na stronie internetowej XXI Sesji Pomorzoznawczej (http://www.sesja-pomorzoznawcza.umk.pl).

 

 

Dyrektor Instytut Archeologii

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Wojciech Chudziak

Skomentuj

XXIII Festiwal Słowian i Wikingów

4 – 6 sierpnia – XXIII Festiwal Słowian i Wikingów
Jedna z największych, wczesnośredniowiecznych imprez w Europie, w której uczestniczy ok. 2000 osób z 30 krajów świata. Prezentowane są warsztaty dawnych rzemiosł, odbywają się występy zespołów muzyki i tańca dawnego, regaty i rejsy rekonstrukcji dawnych łodzi, inscenizacje wydarzeń historycznych i obrzędów oraz wielkie bitwy na ponad 600 wojów

Skomentuj

Grody i miasta – Festiwal w Lądzie

XIII Ogólnopolski Festiwal Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie

Grody i miasta

Ląd, 3-4 czerwca 2017

WYKŁADY POPULARNO-NAUKOWE
sobota, 3 czerwca 2017 roku, godz. 13.00-15.30
(sala opacka klasztoru pocysterskiego w Lądzie)

Program wykładów:
Grody plemion polskich – dr Jacek Bojarski (Toruń)
Grody i ich znaczenie w państwie piastowskim – dr Maciej Przybył (Poznań)
„Powietrze miejskie czyni wolnym” – prof. Zbyszko Górczak (Poznań)
Przestrzeń  średniowiecznego  miasta  i  jej  wykorzystywanie – dr Maurycy Kustra (Pobiedziska)

niedziela, 4 czerwca 2017 roku, godz. 10.00-12.00
(sala konferencyjna w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Lądzie)
Program wykładów:
Gródki  stożkowate  w  średniowiecznej  Polsce – prof. Janusz Pietrzak (Łódź)
Grody   i   miasta   w   XIII   wieku   czyli   elementy starej i nowej rzeczywistości – dr Marcin Danielewski (Poznań)

WYSTAWY
„Początki miast wielkopolskich”
sobota-niedziela, 3-4 czerwca 2017 r.
(Galeria klasztoru pocysterskiego w Lądzie)

„Grodziska w wielkopolskim krajobrazie”
sobota-niedziela, 3-4 czerwca 2017 r.
(Galeria klasztoru pocysterskiego w Lądzie)

„Natura jest tego WARTA”
sobota-niedziela, 3-4 czerwca 2017 r.
(Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie)

oraz edukacja koncerty i spektakle

http://festiwal-lad.pl/pli/informator%202017.pdf

Skomentuj

Starożytni podróżnicy. Słowianie – Madziarzy – Wikingowie

Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy

zaprasza na imprezę plenerową

Starożytni podróżnicy. Słowianie – Madziarzy – Wikingowie

11 czerwca 2017

W programie:

11:00 oficjalne otwarcie

w osadzie Słowian

11:30 o świątyniach i obrzędach Słowian

12:15 o higienie i łaźniach Słowian

w osadzie starożytnych Madziarów

13:00 o technikach walki – pokazy konnego łucznictwa

14:00 o wierzeniach i obyczajach koczowników

14:45 o węgierskiej przysiędze na psa i wilka wg Deotmara

15:30 o technikach walki – pokazy konnego łucznictwa

w obozie Wikingów

16:30 o wyprawach Wikingów

17:15 o obyczajach u Wikingów wg relacji sag

cena biletów: 12 zł zwykły, 8 zł ulgowy, 30 zł rodzinny

Skomentuj

U źródeł piastowskiej państwowości. Miejsce i rola grodów w formowaniu się struktury wczesnopaństwowej

18119421_1156605271133945_5769269985643671175_n 18157334_1156605267800612_378239957118103886_n

Skomentuj

600. Rocznica Ślubu Władysława Jagiełły

Inscenizacja historyczna w 600. Rocznicę Śłubu Władysława Jagiełły – 2 maja 2017 r.,

Początek o godzinie 16.30 na Placu św. Jana,, zakończenie inscenizacji na dziedzińcu sanockiego Zamku

Program:
W sześćsetną rocznicę sanockiego ślubu Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską zapraszamy na inscenizację historyczną, w której oprócz pary królewskiej pojawią się tak znakomite postaci jak: arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa, księżna mazowiecka Anna, kwiat rycerstwa polskiego zasłużonego pod Grunwaldem – Dobiesław z Oleśnicy h. Dębno, Mikołaj Kmita h. Szreniawa, Jaksa z Targowisk h. Lis, Mszczuj ze Skrzynna h. Łabędź, i inni.
Po powitaniu królewskiego orszaku przez załogę sanockiego zamku, średniowieczny kuglarz zaprezentuje legendę o smoku, a główną atrakcją będzie turniej rycerski na cześć pary królewskiej. Nad przebiegiem rycerskich zmagań czuwał będzie królewski herold, który przybliży sylwetki znakomitych wojowników i ich związki z ziemią sanocką.

Inscenizacja historyczna w 600. Rocznicę Śłubu Władysława Jagiełły – 2 maja 2017 r.,

Początek o godzinie 16.30 na Placu św. Jana,, zakończenie inscenizacji na dziedzińcu sanockiego Zamku

Program:
W sześćsetną rocznicę sanockiego ślubu Władysława Jagiełły z Elżbietą Granowską zapraszamy na inscenizację historyczną, w której oprócz pary królewskiej pojawią się tak znakomite postaci jak: arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa, księżna mazowiecka Anna, kwiat rycerstwa polskiego zasłużonego pod Grunwaldem – Dobiesław z Oleśnicy h. Dębno, Mikołaj Kmita h. Szreniawa, Jaksa z Targowisk h. Lis, Mszczuj ze Skrzynna h. Łabędź, i inni.
Po powitaniu królewskiego orszaku przez załogę sanockiego zamku, średniowieczny kuglarz zaprezentuje legendę o smoku, a główną atrakcją będzie turniej rycerski na cześć pary królewskiej. Nad przebiegiem rycerskich zmagań czuwał będzie królewski herold, który przybliży sylwetki znakomitych wojowników i ich związki z ziemią sanocką.

Skomentuj

O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle praktyki opisu leksykograficznego w „Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”

Komisja Językoznawstwa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. (środa) o godz. 18.00 w Instytucie Języka Polskiego PAN przy ul. Mickiewicza 31. W programie referat prof. IJP PAN dra hab. Michała Rzepieli pt. O pozycji zawodowej kobiet w średniowieczu w świetle praktyki opisu leksykograficznego w „Słowniku łaciny średniowiecznej w Polsce”.

Skomentuj